You are here

Biblio

Export 7 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Триод  [Clear All Filters]
1985
Попов, Георги. 1985. Триодни произведения на Константин Преславски. Кирило-Методиевски студии. Vol. 2. (Кирило-Методиевски Студии). София: БАН.
1982
Попов, Георги. 1982. Битолски триод. In , Речник на българската литература, vol. 3. (Речник На Българската Литература). София: БАН.
Попов, Георги. 1982. О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. In , Язык и письменность древнеболгарского периода, 122–131. (Язык И Письменность Древнеболгарского Периода). Москва: Наука.
1980
Попов, Георги. 1980. Из текстологическата проблематика на славянския триод. In , Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянската палеография и дипломатика, София, септември 1979, 72–86. (Славянска Палеография И Дипломатика. Доклади И Съобщения От Семинара По Славянската Палеография И Дипломатика, София, Септември 1979). София: {CIBAL}.