You are here

Biblio

Export 3 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Климент Охридски  [Clear All Filters]
1995
Попов, Георги. 1995. Произведения на Константин Преславски и Климент Охридски. Преславска книжовна школа 1. (Преславска Книжовна Школа). 96–114.
1989
Попов, Георги. 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. In , Втори международен конгрес по българистика. Доклади, vol. 21. Кирилометодиевистика. Симпозиум. (Втори Международен Конгрес По Българистика. Доклади). София: БАН.