You are here

Biblio

Export 9 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is текстология  [Clear All Filters]
1999
Славянски ръкописи: Хлудов 117, Уваров 46
1986
Алексеев, Анатолий А. 1986. Опыт текстологического анализа славянского Евангелия. Palaeobulgarica / Старобългаристика 10(3). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 8–19.
1985
Попов, Георги. 1985. Триодни произведения на Константин Преславски. Кирило-Методиевски студии. Vol. 2. (Кирило-Методиевски Студии). София: БАН.
1984
Алексеев, Анатолий А. 1984. О греческой основе славянских библейских переводов. Palaeobulgarica / Старобългаристика 8(1). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 3–32.
1982
Попов, Георги. 1982. Битолски триод. In , Речник на българската литература, vol. 3. (Речник На Българската Литература). София: БАН.
Попов, Георги. 1982. О наличии древнеболгарской гимнографической части в триоди. In , Язык и письменность древнеболгарского периода, 122–131. (Язык И Письменность Древнеболгарского Периода). Москва: Наука.
1980
Попов, Георги. 1980. Из текстологическата проблематика на славянския триод. In , Славянска палеография и дипломатика. Доклади и съобщения от семинара по славянската палеография и дипломатика, София, септември 1979, 72–86. (Славянска Палеография И Дипломатика. Доклади И Съобщения От Семинара По Славянската Палеография И Дипломатика, София, Септември 1979). София: {CIBAL}.
1978
Попов, Георги. 1978. За едно споменаване на триезичници в Битолския триод. Старобългарска литература 3. (Старобългарска Литература). 86–90.
Попов, Георги. 1978. Някои текстологични наблюдения върху Битолския триод и други триодни ръкописи. Старобългарска литература 4. (Старобългарска Литература). 3–20.