You are here

Biblio

Export 3 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Философия  [Clear All Filters]
2000
Бенямин, Валтер. 2000. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. In , Озарения, 127 – 160. (Озарения). София: КХ - Критика и хуманизъм.
Превод от немски.
1979
Платон, философ. 1979. Протагор. In , Диалози, vol. 4. (Диалози). София: Наука и изкуство.