You are here

Biblio

Export 2 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is служба  [Clear All Filters]
2001
Попов, Георги. 2001. Службата за славянския първоучител Методий в Хлудовия миней 156. Старобългарска литература 32. (Старобългарска Литература). 3–20.
1993
Мирчева, Бойка. 1993. За още един препис на Службата за Константин-Кирил Философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика 17. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 22–35.