You are here

Biblio

Export 10 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is химнография  [Clear All Filters]
2002
Попов, Георги. 2002. Канонът за св. апостол Андрей от Наум Охридски в Хлудовия празничен миней № 166. In , Пѣти достоитъ. Сборник в памет на Стефан Кожухаров, 15–24. (Пѣти Достоитъ. Сборник В Памет На Стефан Кожухаров). София: Боян Пенев.
2 илюстрации
2001
Попов, Георги. 2001. Службата за славянския първоучител Методий в Хлудовия миней 156. Старобългарска литература 32. (Старобългарска Литература). 3–20.
1994
Попов, Георги. 1994. Следи от разпространението на Наумовия канон за св. апостол Андрей. Старобългарска литература 28-29. (Старобългарска Литература). 10–32.
1989
Попов, Георги. 1989. Химнографското творчество на Климент Охридски. In , Втори международен конгрес по българистика. Доклади, vol. 21. Кирилометодиевистика. Симпозиум. (Втори Международен Конгрес По Българистика. Доклади). София: БАН.
1985
Попов, Георги. 1985. Триодни произведения на Константин Преславски. Кирило-Методиевски студии. Vol. 2. (Кирило-Методиевски Студии). София: БАН.