You are here

Biblio

Export 9 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is св. Методий  [Clear All Filters]
2004
Ганчева, Нели. 2004. Кирило-Методиевската библиография и нейните традиции в България. Palaeobulgarica / Старобългаристика 28. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 98–106.
2001
Попов, Георги. 2001. Службата за славянския първоучител Методий в Хлудовия миней 156. Старобългарска литература 32. (Старобългарска Литература). 3–20.
1986
Босилков, Константин. 1986. Кирило-Методиевски дни в Унгария. Palaeobulgarica / Старобългаристика 10. (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 110–112.
Попов, Георги. 1986. Прославата на Кирил и Методий в канона за Събота Сиропустна. Кирило-Методиевски студии 3. (Кирило-Методиевски Студии). 79–90.
1980
Ангелов, Боню Ст. 1980. Кирил и Методий в старата руска литература (ХІ–ХІV в.). Palaeobulgarica / Старобългаристика 4(4). (Palaeobulgarica / Старобългаристика). 8–18.
1967
Ангелов, Боню Ст. 1967. Някои житийни текстове за Кирил и Методий. In , Из старата българска, руска и сръбска литература, vol. 2, 24–35. (Из Старата Българска, Руска И Сръбска Литература).